Condicions de venda


Terminis i condicions

 

Mediant aquest document s'estableix les Condicions Generals de Contractació del lloc web www.vesta-hogaryconfeccion.com, que te per objectiu la compravenda de productes de Tejidos Sánchez Díaz, S.A. ( en a davant, Propietari ), amb NIF A-08821597 i domicili en C-17 km. 17,100 – 08185 Lliçà de Vall (Barcelona), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, el 22 de Juliol de 1983, Tomo 5304, foli 26, full na 56700, i representada per Cayo Sánchez Díaz, amb NIF 06531651-L, per part de les persones físiques i/o jurídiques ( en a davant, Contractant) que manifesten la seva voluntat de comprar els productes que es posen a la seva disposició en el lloc web vesta-hogaryconfeccion.com mediant la sol·licitud realitzada per medis electrònics, concretament, via internet a través d'aquest lloc web titularitat del propietari.

1.- INFORMACIÓ PREVIA LA CONTRATACIÓ, DISPONIBILITAT DE LES CONDICIONS DE CONTRATACIÓ, ACEPTACIÓ DEL CONTRACTE, DOCUMENTACIÓ E INFORMACIÓ POSTERIOR A LA CONTRACTACIÓ. Les present Condicions Generals de compravenda s'exponen amb caràcter permanent en el lloc web titularitat del Propietari vesta-hogaryconfeccion.com pudien tots el usuaris archivarles, imprimir-les i per tant, estar prèviament informat de les condicions del preu, característiques, drets i, en general, de totes les condicions en que s'efectuara la compravenda.

Mateixíssim, les presents Condicions Generals es reiteren junt amb un resum de la sol·licitud específica – producte específic contractat, cost amb indicacions d'impostos si fos d'aplicació, cost d'enviament, etc.- per su acceptació expressa per part del Contractant – mediant un clic en “llegeixo i accepto les condicions” - cada cop que es realitzi una sol·licitud concreta de productes a través del lloc web.

No es tècnicament possible que el Contractant pot finalitzar la sol·licitud sense que s'hagi produït la acceptació de les presents Condicions Generals. Per que el Contractant pot efectuar aquesta acceptació i, per tant, realitzar la sol·licitud, deu cobrir un formulari amb les seves dades bàsiques on realitza la demanda concreta, mediant el que accepta les presents Condicions.

El Contractant, al acceptar aquestes condicions da el seu consentiment exprés i sense reserves per a que el Propietari realitzi les operacions de cobrament necessàries per la adquisició dels productes que contracta, autoritzant expressament a Tejidos Sánchez Díaz, S.A. Per realitzar els cobros en els mètodes de pagament que ell mateix te seleccionat i/o introduït desde l'àrea segura, habilitada al efecte, de conformitat amb la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament.

Les presents Condicions Generals unides a la sol·licitud especifica realitzada a través de Internet pel Contractant – condicions particulars – implica la formalització del contracte de compravenda entre el Propietari i el Contractant que declara ser major d'edat, tenir capacitat suficient per contracta i haver llegit, entès i acceptat les presents condicions.

El Propietari, al moment de produir-se la contractació i en un termini no superior a las vint-i-quatre hores envia a la direcció de correu electrònic, que el Contractant ha especificat en el formulari de comanda com via principal de contacte, confirmació del producte contractat, cost, amb desglosse d'impostos si resultaran d'aplicació, així com els cost d'enviament si son necessaris Així mateix, el Contractant seguirà disposen amb caràcter permanent les presents Condicions Generals. Qualsevol modificació posterior de les presents Condicions Generals, serà per un costat, notificada al Contractant via correu electrònic amb un mes d'antelació y per l'altre, resposta clarament en un lloc de fàcil accés en el lloc web vesta-hogaryconfeccion.com. Tota la documentació senyalada anteriorment podrà ser impresa i arxivada per el Contractant i podrà sol·licitar en qualsevol moment via correu electrònic remés a info@vesta-hogaryconfeccion.com.

2.- OJECTIU DEL CONTRACTE.- Per el present contracte del Propietari es compromet a entregar al Contractant els productes que aquest hagi sol·licitat a través del lloc web vesta-hogaryconfeccion.com a canvi de un preu concret i en atenció a les condicions que a continuació s'estableixen.

3.- DRETS I OBLIGACIONS DEL PROPIETARI.

3.1 Entrega del producte.- El Propietari es compromet a entregar el producte en perfecte estat en la direcció que el Contractant senyali en el formulari de demanda on consta les condicions particulars que s'uneixen a les presents condicions generals. El Propietari no serà responsable per els errors causats en l'entrega quan els dades introduïts pel Contractant en el formulari de la comanda no s'ajustin a la realitat o hagi sigut omesos.

3.2 Responsabilitat del Propietari.- el Propietari en cap cas serà responsable en relació amb:

3.2.1 Els errors, amb retards en el accés per part del Contractant a l'hora d'introduir les dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pot sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la red Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altre contingència imprevisible aliena a la bona fé del Propietari. En tot cas, el Propietari es compromet a solucionar els problemes que pugin sorgir i a oferir tot el suport necessari al Contractant per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de l'incident

3.2.2. Dels errors o danys produïts per l'ús del servei ineficient i de la mala fé per part del Contractant.

3.2.3. De la no operativitat de la direcció de correu electrònic facilitada pel Contractant per l'enviament de la confirmació de la comanda.

3.2.4 El Propietari te l'absoluta responsabilitat per la qualitat dels productes admetent la devolució del mateix sempre i quan aquests estén defectuosos o no arribin al Contractant en correcte estat. El Contractant deu fer la reclamació de la devolució a traves del propi lloc web en el apartat específic per poder fer un eficaç seguiment de la incidència El Propietari es farà càrrec, en aquest cas, dels costos ocasionats com a consecució de la devolució, sempre que el Contractant comuniqui aquest fet, el termini de set dies contant desde la data d'entrega i el producte no hagi sigut utilitzat ni alterat en cap cas. El Propietari queda aixant de tota responsabilitat en relació amb les possibles trencaments o defectes del producte produïts després de l'entrega del mateix, així mateix, el Propietari no tindrà cap responsabilitat en relació en aquells productes que hagin sigut ja utilitzats sense cap tipus d'incidència per part del Contractant que pretén realitzar una reclamació. El Contractant, abans de firmar l'entrega de la comanda deurà revisar que el producte que s'entregui en perfecte estat, si da la seva conformitat en el moment d'entrega senten que per ambdues parts que el producte s'entrega correctament i per tant, el possible deteriorament es produeix amb posterioritat a la seva entrega.

3,.2.5 El Contractant renuncia expressament a reclamar qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per els possibles danys o perjudicis derivats de l'assenyalat anteriorment en aquesta clàusula. En tot cas, la responsabilitat del Propietari si incompleix l'assenyalat en aquest acord segons els terminis de les presents condicions generals se limitara a la devolució de l'import que, en el seu cas hagues pogut abonar el Contractant i sempre prèvia devolució per la part del Contractant del producte en qüestió.

4.- DRETS Y OBLIGACIONS DEL CONTRACTANT.

4.1.Pagament.- El Contractant es compromet a abonar l'import pel producte efectivament sol·licitat en la quantia i forma següent:

4.1.1.- Import.- La remuneració pel producte efectivament sol·licitat per el Contractant en funció del producte sol·licitat serà la senyal en el lloc web i la que figuri en la sol·licitud concreta del Contractant en cada moment, sol·licitud que constituirà les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels productes que apareixen en el lloc web apareixen sempre amb IVA inclòs.

A majors, el preu que figuri en el lloc web per cada un dels productes oferts haurà de sumar-si els costos de enviament pertinents. Al ser de tarifes que en cap cas aplica el Propietari, es necessari tenir present que les mateixes seran sempre les ofertes oficialment per la empresa de transport i que el Propietari no generara cap benefici per aquestes tarifes comunicant el cost global tant pel producte com dels costos de enviament desglossat sempre prèviament al Contractant abans de la confirmació per la seva part de la sol·licitud de compra. Aquestes tarifes dependrà del volum i pes dels productes comprats.

4.1.2 Formes de pagament.- El Contractant deurà abonar l'import corresponent al producte contractat mediant els mètodes de pagament disponibles en la web.

  • Targeta de crèdit, entrarà directament a la web segura de nostra entitat financera i per la seguretat, les seves dades estaran encriptades mediant SSL i no quedaran gravats en cap base de dades de la nostra propietat. El procés es realitza íntegrament en el servidor de la entitat bancaria, que únicament ens permet el resultat del cobro.

  • PayPal, entrarà directament a la web segura de PayPayl i per seguretat, les seves dades estaran encriptades mediant SSL i no quedaran gravades en cap base de dades de la nostra propietat. El procés es realitza íntegrament amb el servidor de PayPal, que únicament ens remet el resultat del cobrament. Les operacions de pagament mediant PayPal te un increment del 3% que pot veure reflectit a l'hora de elegir el pagament en la botiga online.

  • Transferència bancaria, al sol·licitar aquest medi de pagament ( si no ha pogut realitzar el mateix amb targeta de crèdit/dèbit ), rebrà automàticament les nostres dades bancàries per fer la transferència . Una vegada confirmat l'ingrès, la seva comanda sortira immediatament.

4.1.3 Termini d'entrega

Vostè rebrà la seva comanda entre 2 i 15 dies laborables, mediant l'empresa de transports Tourline. Els enviaments a les Illes, Ceuta i Melilla es realitzaran per Tourline. En el cas que hi hagi un trencament de stocks, el nostre servei d'atenció al client, l'informarà donant-li la possibilitat d'esperar, canviar o anul·lar la comanda.

4.1.4. Costos d'enviament

Espanya Peninsular: Tota comanda superior a 30€, no tindrà cap cost i l'enviament serà gratuït. 

Per comandes inferiors a aquesta quantitat, en Catalunya el cost d’enviament es a partir de 4.50€, en el resta de la peninsula a partir de 5.50€.

Per aquelles comandes amb una destinació a Balears i Portugal, el cost del enviament a partir de 6.50€.

4.1.5 Recollida en Botiga

Tota comanda realitzada pel client i demani recollida en botiga, no tindrà cap cost pel client, se li comunicara via e-mail o per telèfon que ja pot recollir la seva comanda pel nostre punt d'entrega.

4.2 Desistiment. Els productes oferts en vesta-hogaryconfeccion.com admeten el dret de desistiment en set dies sempre i quan el producte sigui retornat en les mateixes condicions en les que es va entregar i assumint el cost de la devolució el Contractant – veure clàusula 3.2.4- a no ser que el producte hagi sigut entregat en mal estat o deteriorat.

4.3 Responsabilitat del Contractant.- En tot cas, serà responsabilitat del Contractant:

4.3.1 El contractant assumeix tots els riscos de deteriorament, detriment, danys i pèrdua dels productes des de el moment en que aquests estiguessin en disposició pel tercer que, per compta del Propietari, realitza l'entrega dels productes sol·licitats.

4.3.2 El Contractant es compromet a comprovar el bon estat del producte davant del tercer que, per compte del Propietari, realitza l'entrega del producte sol·licitat, comprovació que realitzara amb caràcter previ a la firma del comprovant de l'entrega efectuada.

5.- RESOLCUIÓ DEL CONTRACTE.- El Propietari i el Contractant podran donar per resolt el present contracte per qualsevol de les causes que s'estableixen en las lleis i en particular pel incompliment de les presents Condicions Generals. També cap desistiment tal i com si senyala en la clàusula 4.2 de les presents condicions generals.

6.- DRETS D'AUTOR I MARCA.- El Propietari informa que els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web vesta-hogaryconfeccion.com, es troben totalment protegits pels drets d'autor, queden expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat exprés del Propietari. El Propietari utilitza fonts externes per la elaboració dels articles en determinades ocasions i també estableix links o hiperenllaços a articles o informacions a tercers citant sempre la font. El legitim titular dels drets d'autos d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referencies. Les marques i drets d'autos dels productes que el Propietari ven a travès del lloc web pertanyen als seus propietaris.

7.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Son competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals als Jutjats de Granollers, renunciant expressament el Contractant a qualsevol altre que pugues correspondre.

8.- ALTRES.- En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les demés clàusules seguirien vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. El Propietari podrà no exercir algun del drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renuncia als mateixos llevat reconeixement exprès per part del Propietari.

9.- ¿Tens que fer un regal?

Si tens que fer un regal, recorda que al fer la comanda pot enviar-ho a una altre direcció i a nom de la persona que vostè desitgi, mantenint la gestió de la comanda com si fos per vostè mateix.

10.- ¿No trobo el que busco?

En vesta-hogaryconfección volem fer la seva vida més fàcil. Es per això que si necessita una mesura o un article que no troba, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per e-mail e intentarem ajudar-li posant-li en la web. També, si te camp problema amb la nostra web, no dubti en comunicar-lo.

11. Garantia i devolució.

Si una vegada rebut la seva comanda algun producte no es del se semblant, li donem la possibilitat de devolució durant els primers 10 dies de la recepció de la seva comanda, i li retornarem els diners (no inclou costos d'enviament). Els costos de transport ocasionats per la devolució van a càrrec del client. Els encàrrecs individuals especials i comandes per telèfon no s'admeten devolucions, així com, per motius higiènics, tampoc es retornaran les coixineres. A més el producte te que anar acompanyat de la factura, i no s'acceptara, baix cap concepte, productes que s'hagin rentat, presentat o degut a una mala manipulació estan en un estat diferent al de la seva recepció, i sempre prèvia autorització per e-mail. Realitzem devolucions de diners, però no canvi d'articles per un altre.

En el cas de que la seva comanda inicial puges a més de 70€, i per tant, no hages pagat transport, si al realitzar una devolució d'un article d'aquesta comanda, baixara aquest import, a l'hora de la devolució dels diners d'aquest article se li descomptaria 6€ de transport.

Li recordem que pot haver una variació de color en les fotos, les quals NO tenen que ser considerades exactes ja que dependrà de la configuració del monitor, condicions lumíniques i altres factors. Si tenen qualsevol problema, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres i li facilitarem una solució.

Escull el teu producte per marca

Tejidos Sßnchez Diaz Creaciones Euromoda Manterol Textil Mora Burrito Blanco Naturals Blanfil Stilia Rizo Basic Kids Licensing Secaneta Sirena Textil Vicente Barcelo Catotex

SuscrÝuret al nostre newsletter